+31(0) 16 874 51 00

AANMELDEN

}
Blijf ingelogd?

MAAK ACCOUNT

VERDER ALS GAST

Loading...

Download Terms Terug naar de voorpagina

Algemene voorwaarden voor huur(B2B) via de Tjaden B.V.online verhuurwinkel

1. Algemeen, toepasselijkheid

1.1 Deze algemene(huur)voorwaarden(hierna: “Online - AV”) zijn exclusief van toepassing op alle verhuur van apparatuur, materialen en gerelateerde diensten(hierna: “Goederen”) die worden besteld via de online verhuurwinkel van Tjaden B.V. (hierna: ‘Verhuurder”).

1.2 Eventuele door de huurder(hierna: “Huurder”) gehanteerde c.q.aan Verhuurder te verstrekken voorwaarden zijn niet van toepassing en maken geen deel uit van de overeenkomst(Verhuurder en Huurder hierna gezamenlijk te noemen “Partijen”).

1.3.Deze Online - AV vormen het geheel aan voorwaarden die de contractuele relatie(hierna: “Overeenkomst”) tussen Verhuurder en Huurder met betrekking tot de Goederen beheersen.

1.4 Verhuurder is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de Online-AV aan te brengen.Verhuurder zal Huurder schriftelijk zo spoedig mogelijk informeren omtrent wijzigingen in de Online-AV.In geval van wezenlijke wijzigingen in de Online-AV is Huurder gerechtigd binnen 10 dagen na ontvangst van Verhuurder van de kennisgeving van de wijziging de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, tenzij Verhuurder bereid is de Overeenkomst op de ongewijzigde voorwaarden met Huurder voort te zetten.

2. Totstandkoming van Overeenkomst

2.1. Ongeacht de wijze waarop zij worden uitgebracht, zijn offertes van Verhuurder vrijblijvend en dienen deze door Huurder enkel als een uitnodiging te worden gezien om een bestelling te plaatsen.

2.2. De Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder komt uitsluitend tot stand door de bestelling van Huurder en de schriftelijke bevestiging van die bestelling door Verhuurder.De omvang en vergoeding voor de gehuurde Goederen(hierna: het “Gehuurde”) worden uitsluitend bepaald door die bevestiging.

2.3. Indien Huurder zich in de online verhuurwinkel als gast registreert of voor het eerst een bestelling plaatst, behoudt Verhuurder zich het recht voor om de kredietwaardigheid van Huurder te toetsen ter dekking van het kredietrisico. Huurder gaat uitdrukkelijk akkoord met deze toetsing door Verhuurder voor zover het de Goederen betreft.

3. Algemene rechten en verplichtingen van Partijen

3.1. Tegen betaling door Huurder van de huurprijs verbindt Verhuurder zich het Gehuurde gedurende de overeengekomen periode aan Huurder te verhuren.

3.2. Huurder verbindt zich bij het ophalen van het Gehuurde zijn ID aan Verhuurder te tonen, het Gehuurde uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor de betreffende Goederen zijn bestemd, en de van toepassing zijnde voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne, beschermingsmiddelen, verkeersregels en regels voor belading evenals de lokaal van toepassing zijnde technische normen en eisen strikt na te leven.

3.3. Huurder dient het Gehuurde op de juiste wijze te gebruiken en dit na afloop van de huurperiode schoon en in goede staat in te leveren.

3.4. Huurder verbindt zich Verhuurder naar waarheid te informeren over de zetel van zijn organisatie en de plaats binnen de Benelux waar het Gehuurde daadwerkelijk gebruikt wordt.

4. Gehuurde, overgang van risico, overhandiging

4.1. Verhuurder houdt het Gehuurde in goede staat, gebruiksklaar en inclusief alle benodigde documentatie gereed om door Huurder te worden opgehaald.

4.2. Het risico van schade en verlies, evenals het transportrisico gaan over op Huurder op het moment dat het Gehuurde bij Verhuurder wordt opgehaald.Dit geldt ook indien het vervoer door Verhuurder via zijn eigen organisatie of een door hem aangewezen expediteur geschiedt.

4.3. Verhuurder heeft het recht het bestelde Gehuurde te vervangen door Goederen met een vergelijkbare functie.

4.4. Tijdens de overhandiging wordt het Gehuurde door Huurder aan een visuele inspectie onderworpen, getest, en worden verbruiksartikelen(brandstof in het bijzonder) gecontroleerd.De uitkomst wordt vastgelegd in een onderhoudslogboek, waarvan zowel Verhuurder als Huurder een kopie ontvangen.

4.5. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, product - en prestatiebeschrijvingen, specificaties van gewicht en dimensies, et cetera, die relevant zijn voor de Overeenkomst en het Gehuurde, zijn uitsluitend bij benadering, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend zijn aangegeven.

5. Huurperiode

5.1. De huurperiode begint op de door Partijen overeengekomen dag.

5.2. De huurperiode bedraagt ten minste vijf kalenderdagen.

5.3. Huurder is verplicht het Gehuurde op de overeengekomen data en tijden op te halen en te retourneren.

5.4. Het ophalen en retourneren dient te geschieden tijdens de kantooruren van Verhuurder(maandag t / m vrijdag 07.00 tot 16.00).

5.5. Het gebruiksrecht van Huurder eindigt bij afloop van de overeengekomen huurperiode. Gebruik van het Gehuurde na afloop van de huurperiode(“Onbevoegd gebruik”) heeft geen verlenging van de Overeenkomst tot gevolg. Huurder is verplicht Verhuurder een gebruiksvergoeding te betalen van één dag huur voor elke dag of deel daarvan dat Huurder Onbevoegd gebruik maakt van het Gehuurde. Verhuurder behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor schadevergoeding te verlangen voor Onbevoegd gebruik.

5.6. De overeengekomen huurperiode kan uitsluitend bij nadere overeenkomst tussen Partijen worden gewijzigd.

6. Huurprijs, betaling, overdracht ter zekerheid

6.1. De huurprijs is verschuldigd op het moment van facturering.

6.2. Verhuurder behoudt zich het recht voor een voorschot op of vooruitbetaling van de huurprijs van Huurder te verlangen indien de informatie over de kredietwaardigheid van Huurder hiertoe aanleiding geeft. In plaats van een voorschot kan een garantie worden verstrekt voor een door Verhuurder te bepalen bedrag.De garantie dient te zijn afgegeven door een Nederlandse bank en dient op eerste afroep betaalbaar te zijn.

6.3. De in de online verhuurwinkel genoemde netto - huurprijzen zijn van kracht.

6.4. Waar van toepassing, wordt omzetbelasting gerekend volgens de wettelijk voorgeschreven wijze en het wettelijk tarief.

6.5. Voor apparatuur omvat de huurprijs de kosten van verzekering voor machineonderdelen en apparatuur in overeenstemming met het bepaalde in de 2011 versie van de door Verhuurder afgesloten General Terms for the machine-and comprehensive insurance of mobile and transportable devices(„Allgemeine Bedingungen für die Maschinen – und Kaskoversicherung von fahrbaren und transportablen Geräten“ (ABMG)) van de Deutsche Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

6.5.1 De verzekering dekt in principe schade ten gevolge van onderdompeling en dichtslibben.

6.5.2 Dekking voor kleinere apparatuur omvat uitsluitend diefstal, brand, vandalisme en directe schade door storm, hagel, onweer en overstroming.

6.5.3 Huurder stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn aansprakelijkheid uitsluitend wordt beperkt voor zover de schade wordt gedekt door de hiervoor genoemde verzekering.

6.5.4 Indien de dekking binnen de hiervoor gestelde grenzen valt, gaat Huurder uitdrukkelijk akkoord met aansprakelijkheid voor het eigen risico tot EUR 2.500,-

6.6 Bij de door Huurder te betalen huurprijs gaat het om de huurprijs per kalenderdag op basis van het in art. 6.3(“Huur per dag”) van deze Online - AV bepaalde.De Huur per dag is verschuldigd voor iedere dag dat het Gehuurde wordt gehuurd, inclusief de dagen waarop het Gehuurde wordt opgehaald en geretourneerd, ongeacht het moment van ophalen en retourneren van het Gehuurde binnen de in art. 5.4 van deze Online - AV genoemde kantooruren.Voor zover de huurperiode een weekend omvat(zaterdag / zondag) of officieel erkende feestdagen, is de Huur per dag verschuldigd voor elke dag van het weekend en elke feestdag.

6.7 In de huurprijs is alleen het gebruik van het Gehuurde begrepen.Bovenop de huurprijs worden alle overige bijkomende kosten van vervoer, eventuele dozen voor vervoer(waaronder mede begrepen mogelijke borgsommen) andere diensten(bijv.installatie van het Gehuurde, terbeschikkingstelling van een dienstvoertuig), levering van brandstof en verbruiksartikelen en schoonmaak van het Gehuurde aan Huurder in rekening gebracht.

6.8 Huurder heeft niet het recht betalingen achter te houden of deze te verrekenen met verschuldigde betalingen op grond van betwiste tegenvorderingen op Verhuurder.Huurder ziet tevens af van retentierechten op het Gehuurde op grond van beweerdelijke tegenvorderingen op Verhuurder.

7.Vervoer

7.1 Uitsluitend op schriftelijke afspraak tussen Partijen en voor rekening van Huurder zal Verhuurder het vervoer van het Gehuurde verzorgen naar de locatie waar Huurder het Gehuurde wil gebruiken door middel van eigen vervoersfaciliteiten of door een expediteur in te schakelen.

7.2 In dat geval is Huurder verantwoordelijk voor het aan de vervoerder deugdelijk toegang verschaffen om het afleveren en ophalen van het Gehuurde mogelijk te maken.

7.3 Vervoer geschiedt geheel voor rekening en risico van Huurder.Het risico voor aantasting of verlies van het Gehuurde gedurende het vervoer ligt daarom geheel bij Huurder.

7.4 De kosten van Vervoer, die worden berekend op basis van volume en afstand, worden afzonderlijk aan Huurder in rekening gebracht.

8. Aansprakelijkheid voor gebreken

8.1. Het Gehuurde geldt als gebrekkig, als het niet of slechts gedeeltelijk geschikt is voor het contractueel overeengekomen gebruik(gebrek aan functionele capaciteit).

8.2. Huurder is verplicht het Gehuurde gedurende de overdracht te inspecteren en dient vastgestelde gebreken onmiddellijk te melden.

8.3. Gebreken die gedurende de overdracht van het Gehuurde zichtbaar zijn en het beoogde gebruik in een niet te verwaarlozen wijze beïnvloeden, worden niet aanvaard indien niet onmiddellijk na de inspectie worden gemeld.Indien Huurder niet onmiddellijk melding maakt, wordt het Gehuurde geacht vrij van gebreken te zijn.

8.4. Indien een gebrek optreedt tijdens de huurperiode, dient dat gebrek onmiddellijk na vaststelling schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld.Indien geen melding wordt gemaakt, wordt het Gehuurde geacht vrij van gebreken te zijn, ook met betrekking tot eventuele later vastgestelde gebreken.

8.5. Gebreken in het Gehuurde kunnen naar keuze van Verhuurder worden verholpen hetzij door reparatie van het Gehuurde of door vervanging door qua functie vergelijkbare Goederen.Huurder is niet gerechtigd om een defect zelf te verhelpen.

8.7 Een gebrek aan het Gehuurde geeft Huurder niet het recht de Overeenkomst te beëindigen of de huurprijs te verlagen.Huurder is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien Verhuurder weigert het Gehuurde te repareren of vervangen en na twee pogingen het gebrek nog niet is verholpen.

9. Beperking aansprakelijkheid Verhuurder

9.1 In geval van letsel of overlijden is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot de schade ten gevolge van opzet of nalatigheid in de nakoming door Verhuurder en zijn wettelijke vertegenwoordigers en agenten van hun verplichtingen.

9.2 Voor het overig is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

9.3 Indien schadevorderingen jegens Verhuurder niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 maanden nadat deze aan Huurder kenbaar zijn geworden worden ingediend, vervallen deze.Zonder voorafgaand verzoek van Verhuurder dient Huurder alle informatie en documentatie die de schade onderbouwen aan Verhuurder te verstrekken.Indien Huurder de schade niet aantoont door alle ondersteunende documenten en informatie te verstrekken, vervalt de aansprakelijkheid van Verhuurder, ook indien aansprakelijkheid anderszins had kunnen worden vastgesteld.

9.4 De aansprakelijkheid van Verhuurder is immer beperkt tot directe schade geleden door Huurder.Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst en bedrijfsonderbreking, is uitgesloten.Onverkort het bepaalde in artikel 9.2 is de aansprakelijkheid van Verhuurder te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Verhuurder ter zake van het schadeveroorzakend incident kan claimen van haar verzekeraar, of in geval van gebrek aan dekking tot maximaal de(in de voorgaande 6 maanden) betaalde huurprijs.

10. Vervaldag, betaling, vertraging

10.1 Ingeval de huurprijs niet al(volledig) vooruit was betaald tijdens de overhandiging van het Gehuurde(artikel 6.2 van deze Online - AV), verstuurt Verhuurder de eindafrekening van de huurprijs en eventuele andere diensten(vermeerderd met omzetbelasting) bij het retourneren van het Gehuurde of zo spoedig mogelijk daarna.De gefactureerde bedragen zijn onmiddellijk, zonder korting, verschuldigd na ontvangst van de factuur(en) / eindafrekening.

10.2 Indien het factuurformulier voldoende ruimte biedt, kan op verzoek van Huurder in de factuur een verwijzing naar het desbetreffende bouwwerk of project worden opgenomen.

10.3 Bij vertraging in betaling door Huurder wordt de in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek bedoelde wettelijke handelsrente door Verhuurder over het verschuldigde in rekening gebracht.Verhuurder behoudt zich het recht voor(buitengerechtelijke) incassokosten en overige schade als gevolg van de vertraging te vorderen.

10.4 Betalingen door Huurder strekken ten eerste in mindering van verschotten en kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de huurprijs en overige uitstaande vorderingen.

11. Verplichtingen Huurder

11.1 Huurder is verplicht en verbindt zich zorgvuldig met het Gehuurde om te gaan en elke vorm van excessief gebruik en toegang door derden te voorkomen.Huurder, zijn personeel, assistenten, agenten en / of overige personen die het Gehuurde bedienen onder verantwoordelijkheid van Huurder, dienen bekend te zijn met de door Verhuurder verstrekte aanwijzingen en / of overige handleidingen en dienen daarnaar te handelen.Huurder verklaart dat alle personen die het Gehuurde bedienen daartoe gekwalificeerd zijn en beschikken over de(wettelijk) benodigde diploma’s, bekwaamheidscertificaten, et cetera.

11.2 Huurder is verplicht het Gehuurde voor eigen rekening naar behoren en professioneel te onderhouden, te inspecteren en te verzorgen(d.w.z.schoonmaken, verwisselen van filters en olie) in overeenstemming met het in de handleidingen bepaalde.

11.3 Huurder is verplicht Verhuurder onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele tijdens de huurperiode aan het Gehuurde opgetreden schade.Huurder is verplicht op verzoek van Verhuurder het Gehuurde na beschadiging bij Verhuurder in te leveren en de huur onmiddellijk te beëindigen.

11.4 Verhuurder heeft het recht het Gehuurde te allen tijde aan een visuele inspectie te onderwerpen en na overleg met Huurder te onderzoeken of door een bevoegd vertegenwoordiger te laten onderzoeken.

11.5 Huurder is aansprakelijk voor alle aan Verhuurder in verband met het gebruik van het Gehuurde door Huurder of derden in rekening gebrachte kosten, verschotten, belastingen en vergoedingen(waaronder mede begrepen voor het gebruik van openbare ruimten).

11.6 Huurder dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen en goedkeuringen voor het gebruik van het Gehuurde op de desbetreffende locatie.

11.7 Huurder verbindt zich voor zijn rekening verweer te voeren tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot het Gehuurde, Verhuurder onverwijld schriftelijk van dergelijke vorderingen in kennis te stellen en Verhuurder te vrijwaren van alle schadevorderingen ten gevolge van het gebruik van het Gehuurde door derden.

11.8 Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen van derden.Bij overtreding heeft Verhuurder het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen en heeft Verhuurder recht op schadevergoeding van tenminste het totale huurbedrag.Verhuurder behoudt zich ook het recht voor verdere schadevergoeding te vorderen.

11.9 Het is Huurder verder niet toegestaan het Gehuurde bij derden te laten of de uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten over te dragen of rechten van welke aard dan ook betreffende het Gehuurde aan derden te verlenen.Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van dergelijke overtredingen van de Overeenkomst, ook indien deze zijn begaan door derden.

11.10 Indien derden aanspraak maken op het Gehuurde door middel van beslag, inbewaringstelling of enige andere beweerdelijke wettelijke of overige aanspraak, of indien derden het Gehuurde in bezitnemen, is Huurder verplicht Verhuurder hiervan onmiddellijk, maar uiterlijk binnen drie dagen, schriftelijk in kennis te stellen.Tegelijkertijd is Huurder verplicht die derden mede te delen dat het Gehuurde een gehuurd hulpmiddel dat het eigendom is van Verhuurder, met een kopie van die mededeling aan Verhuurder.Huurder vergoedt de kosten van het terughalen van het Gehuurde aan Verhuurder en betaalt op het eerste verzoek van Verhuurder tevens een voorschot op de kosten van een eventuele juridische procedure.

11.11 Huurder dient gepaste maatregelen te treffen om het Gehuurde tegen diefstal te beschermen.

11.12 Bij schending van deze verplichtingen is Verhuurder gerechtigd, naast het recht op schadevergoeding, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

12. Aansprakelijkheid voor bedienend personeel

12.1 Indien de Goederen worden gehuurd met bedienend personeel en / of installateurs van Verhuurder, is het Huurder niet toegestaan dit personeel voor andere werkzaamheden behalve de bediening en / of installatie van het Gehuurde in te zetten.

12.2 Bij schade veroorzaakt door het bedienend personeel is Verhuurder uitsluitend aansprakelijk indien onbetwist blijkt of op juridisch bindende wijze wordt vastgesteld dat Verhuurder niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan bij de keuze van dit personeel.In alle andere gevallen is Huurder aansprakelijk voor de door het bedienend personeel / de installateurs aan het Gehuurde of het eigendom van derden veroorzaakte schade.

13. Schade en verlies

13.1 Tijdens de huurperiode opgetreden schade aan het gehuurde dient onmiddellijk na vaststelling maar uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk aan Verhuurder te worden gemeld.

13.2 Ingeval van diefstal of verlies van het Gehuurde, of onderdelen of accessoires daarvan, is Huurder verplicht Verhuurder onmiddellijk na vaststelling maar uiterlijk binnen 24 uur, daarover te informeren en onmiddellijk aangifte bij de politie te doen.Vervolgens dienst Huurder een kopie van het proces - verbaal aan Verhuurder te doen toekomen.Bij diefstal of verlies eindigt de huurovereenkomst op de in het proces - verbaal als de dag van diefstal genoemde datum.Voor alle overige gehuurde Goederen waarop de Overeenkomst betrekking heeft, loopt de huur door.

13.3 Ingeval Huurder verzuimt aangifte bij de politie te doen en / of een kopie van het proces - verbaal aan Verhuurder te doen toekomen, wordt de diefstal beschouwd als verduistering.Huurder is aansprakelijk voor alle door Verhuurder geleden schade.

13.4 Ingeval van diefstal of totaalverlies van het Gehuurde, verbindt Huurder zich de door Verhuurder geleden schade te vergoeden tot de actuele vervangingswaarde.Indien de schade aan het Gehuurde hersteld kan worden, is Huurder verplicht de kosten van reparatie te vergoeden.Dit geldt ook voor diefstal van of schade aan onderdelen en / of accessoires van het Gehuurde.Daarnaast is Huurder aansprakelijk voor alle verdere door Verhuurder te lijden schade in verband met verlies, diefstal of schade aan het Gehuurde(waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot de kosten van deskundigen, inkomsten - of winstderving.

13.5 De kosten van de door Verhuurder ter vaststelling van de schade en / of schoonmaakkosten van het Gehuurde aangestelde deskundige worden door Huurder gedragen.Huurder stemt uitdrukkelijk ermee in dat Verhuurder gerechtigd is een geschikte deskundige opdracht te geven tot het voor rekening van Huurder vaststellen van de schade.

14. Bijzondere verplichtingen van Huurder ingeval van een ongeval of storing

14.1 Ingeval van een ongeval dient Huurder er zorg voor te dragen dat, na het stilzetten van de locatie en het verlenen van eerste hulp: – alle benodigde maatregelen worden getroffen om de schade te beperken en bewijsmateriaal veilig te stellen; – de politie wordt gewaarschuwd bij ongevallen waarbij derden betrokken zijn; en – gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen voor het Gehuurde.

14.2 Huurder dient op de plaats te blijven waar het ongeval zich heeft voorgedaan, totdat hij aan zijn verplichting heeft gedaan de locatie te ontruimen en beoordeling van de benodigde feiten mogelijk te maken.

14.3 Tijdens de periode waarin de schade wordt afgehandeld, is Huurder verplicht Verhuurder en zijn verzekeraar te ondersteunen en van de voor opheldering en vaststelling van de schade tussen Verhuurder en Huurder benodigde informatie te voorzien.

15. Aansprakelijkheid Huurder

15.1 Gedurende de huurperiode is Huurder aansprakelijk voor alle aan het Gehuurde toegebrachte schade of de tijdens bediening van het Gehuurde toerekenbaar veroorzaakte schade en voor verlies van het Gehuurde(waaronder mede begrepen onderdelen en accessoires).De verplichting tot schadevergoeding voor schade en/ of verlies van het Gehuurde geldt eveneens indien Huurder het Gehuurde bij een derde achterlaat, zoals een expediteur. Daarnaast is Huurder aansprakelijk voor eventuele kosten van berging, deskundigen en alle overige door Verhuurder te maken kosten en te derven huurinkomsten.

15.2 Huurder is verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van overtredingen of misdrijven in verband met het gebruik van het Gehuurde en is aansprakelijk tegenover Verhuurder voor eventuele schade ten gevolge van een overtreding of misdrijf.

15.3 De huurprijs omvat een verzekering voor de onderdelen van het Gehuurde en voor het Gehuurde als geheel.In dit verband wordt verwezen naar de in art. 6.5 van deze Online - AV opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen.

16. Terugbrengen van het Gehuurde

16.1 Huurder dient voor eigen rekening en ongevraagd het Gehuurde op de contractueel overeengekomen datum tijdens de kantooruren en op de locatie van Verhuurder terug te brengen. Beide Partijen verstaan onder terugbrengen de overhandiging van het Gehuurde aan Verhuurder of een agent van Verhuurder en het op die wijze teruggeven aan Verhuurder van de uitsluitende beschikkingsbevoegdheid over het Gehuurde.

16.2 Huurder dient het Gehuurde schoon en inclusief verpakkingsmateriaal(bijv.palletkooi) te retourneren. Eventuele extra werkzaamheden voor Verhuurder ten gevolge van het onvoldoende schoonmaken door Huurder van het Gehuurde worden aan Huurder in rekening gebracht.

16.3 Het Gehuurde dient tijdens kantooruren van Verhuurder te worden geretourneerd(zie ook art. 5.4 van deze Online - AV).

16.4 Na retournering wordt het Gehuurde, inclusief het peil van alle verbruiksartikelen, door Verhuurder geïnspecteerd. De inspectie vindt binnen 3 dagen na retournering van het Gehuurde plaats.Het in ontvangst nemen van het Gehuurde door Verhuurder of een door hem voor het vervoer aangestelde expediteur geldt niet als inspectie.

16.5 Indien tijdens de inspectie schade aan het Gehuurde wordt vastgesteld, zal Verhuurder Huurder hiervan in kennis stellen. In deze kennisgeving wordt een termijn gesteld waarbinnen het Gehuurde gereed gehouden wordt voor Huurder ten behoeve van het opstellen van een(contra) expertise.Als Huurder niet binnen deze termijn van deze gelegenheid gebruik maakt, herstelt of vervangt Verhuurder het Gehuurde. Indien Huurder geen(contra) expertise aanlevert, wordt de schade door Verhuurder bepaald waarbij de uitkomst bindend is voor Huurder. Voor het overige verloopt de afhandeling van schade in overeenstemming met het in artikel 13 van deze Online - AV bepaalde

16.6 Indien Huurder het Gehuurde niet volgens bovenstaande bepalingen retourneert, is Verhuurder gerechtigd het Gehuurde op kosten van Huurder op te halen.

17. Beëindiging, verrekening

17.1 Verhuurder mag de Overeenkomst wegens dringende redenen zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang beëindigen c.q.ontbinden.

17.2 Dringende redenen worden aangenomen bij niet-nakoming door Huurder van een wezenlijke contractuele verplichting.Hieronder wordt mede begrepen(maar dit is niet beperkt tot) onderverhuur, gevaarzetting van het Gehuurde door niet-naleving van de zorgplicht, onbevoegde overdracht aan derden, gebruik van het Gehuurde op de bedrijfslocatie van concurrenten van Verhuurder, het gebruik van het Gehuurde voor andere doeleinden dan waar de Goederen krachtens de Overeenkomst voor bestemd zijn, insolventie van Huurder of overname door Huurder door een directe concurrent van Verhuurder.De in artikel 11.7 van deze Online - AV opgenomen rechten blijven onverlet.

17.3 Huurder heeft alleen recht eventuele uitstaande vorderingen van Verhuurder te verrekenen met vorderingen op Verhuurder die onbetwist zijn of door de desbetreffende rechter als bindend en definitief zijn verklaard.

17.4 Het recht van Verhuurder tot beëindiging c.q.ontbinding geldt aanvullend op de overige in deze Online-AV genoemde rechten.

18. Bescherming persoonsgegevens

18.1 De persoonsgegevens van Huurder worden verzameld, verwerkt en gebruikt ten behoeve van de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de Overeenkomst. Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven indien nodig voor uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld voor facturatie via een creditcardmaatschappij van Huurder. Overige vormen van verwerking zijn afhankelijk van wettelijke vereisten of toestemming van Huurder.

18.2 Meer informatie over gegevensbescherming vindt u via de volgende link: www.tjaden.nl.

18.3 Huurder verklaart dat hij kennis heeft genomen van het privacy beleid van Verhuurder en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.

19. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht alle informatie die hen ter kennis komt in verband met het geven van een offerte en het geven van een opdracht voor Goederen als vertrouwelijk behandelen, als ware dit bedrijfsgeheimen, en deze informatie niet aan derden bekend te maken, uitgezonderd in geval de desbetreffende Partij kan aantonen dat de vertrouwelijke informatie:

- reeds ten tijde van de offerte bij deze Partij bekend was; - later ter kennis van deze Partij is gebracht door een bevoegde partij die geen geheimhoudingsplicht had; of - zich ten tijde van de offerte of daarna, zonder verantwoordelijkheid van de betrokken Partij, in het publieke domein bevond.

20.Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter

20.1 De plaats van nakoming is het hoofdkantoor van Verhuurder: Tjaden B.V., Oude Moerdijkseweg 13 - 4765 SN Zevenbergschen Hoek.

20.2 Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken of conflictregels onder internationaal privaatrecht is niet van toepassing.

20.3 De rechter in de vestigingsplaats van Verhuurder is exclusief bevoegd. Daarnaast staat het Verhuurder vrij Huurder in rechte te betrekken in de vestigingsplaats van Huurder.Terug naar de voorpagina


Contactformulier